IT FIRST is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:30 uur..
U kunt bij IT FIRST betalen via iDeal, op factuur(vooruitbetaling) en achteraf(op rekening), mits u kredietwaardig bevonden bent.
Het is niet mogelijk om uw bestelling(en) af te halen. Wij werken met geautomatiseerde magazijnen. Deze staan buiten de randstad en hebben geen afhaalbalie.
Wij bezorgen binnen Nederland op iedere gewenste locatie.
IT FIRST hanteert Next Business Day Delivery, wat inhoudt dat als u voor 16:00 een bestelling plaatst, deze de volgende werkdag geleverd wordt, mits het product op voorraad is en geen speciale configuratie betreft.
Kosten voor verzending zijn bij IT FIRST €4,95 excl. BTW.

RETOUR PROCEDURE

Voor alle retourzendingen moet een RMA-nummer worden aangevraagd. Dit kunt u doen d.m.v. het retourformulier hieronder. Retourzendingen zonder RMA-nummer vermeldt op de buitenkant van de verpakking, kunnen niet worden geaccepteerd.


Uw persoonlijke RMA nummer heeft een geldigheidsduur van max. 8 werkdagen. Daarna zal de aanvraag vanzelf gesloten worden en kunnen de goederen ook niet meer retour onder het toegewezen RMA nummer. Indien u een defect artikel retourneert dient u altijd een kopie van de originele pakbon mee te zenden, samen met een eventueel Vendor Autorisatie Formulier. Ook deze goederen dienen compleet en in orginele verpakking geretourneerd te worden.


Producten welke door afnemer verkeerd zijn besteld dienen zich altijd in orginele onbeplakte (nieuw)staat te bevinden, tenzij anders vermeld in de RMA bevestiging. Indien blijkt dat het toch een geopend artikel betreft en de verpakking dusdanig beschadigd is zal er een restock-fee van 40% worden doorberekend.


VERZENDEN

HEEFT U EEN KLACHT ?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een geleverd product en/of dienst. Vanzelfsprekend doen we er dan alles aan om dit op te lossen.


Vul onderstaand formulier zo zorgvuldig mogelijk in en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen.


VERZENDEN

OVERZICHT ALLE VOORWAARDEN

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming


Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 5009 1247 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.


Algemene voorwaarden op deze website

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:


IT FIRST besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. IT FIRST wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, dan wel onjuistheden, in de informatie die op of via deze site weergegeven wordt. IT FIRST behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.


Functioneren van deze website

IT FIRST garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. IT FIRST is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. IT FIRST aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


Virussen

IT FIRST garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


IT FIRST respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.


Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.


De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.1. Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): IT FIRST


Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): IT FIRST, gevestigd te Kalkbranderij 2, 1185ZX Amstelveen, KvK-nummer: 5009 1247.2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.3. De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.


Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.4. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:


  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.


De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:


  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.


Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.6. Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door IT FIRST. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.


De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@itfirst.nl.


Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.8. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.9. Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: privacy@itfirst.nl.


Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.10. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.11. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.


Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.


Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq12. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


13. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.14. Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:


IT FIRST
t.a.v. R.Overing
privacy@itfirst.nl.


Download deze pagina als PDF.

1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1 Op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verkopen en leveringen van ‘producten’ (goederen en diensten) van IT FIRST B.V., zijn uitsluitend deze algemene levering en betalingsvoorwaarden van toepassing; met inbegrip van overeenkomsten met consumenten/particulieren, met uitzondering van die bepalingen welke naar hun aard uitsluitend van toepassing zijn op ondernemingen.


1.2 Algemene levering en betalingsvoorwaarden, inkoop en andere voorwaarden van derden welke zaken wensen te doen met IT FIRST B.V., worden door IT FIRST B.V. niet geaccepteerd, doch kunnen indien gewenst, op verzoek, slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IT FIRST B.V. worden geaccepteerd voor zover deze niet nadelig zijn voor IT FIRST B.V. en strijdig zijn met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden. Afnemer welke producten betrekt van IT FIRST B.V. verklaart akkoord te gaan met deze algemene levering en betalingsvoorwaarden.2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen welke door IT FIRST B.V., in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen slechts bindend worden nadat de betreffende aanbieding(en) door IT FIRST B.V. schriftelijk zijn bevestigd met vermelding van een termijn van geldigheid van de aanbieding.


2.2 Een aanbieding verplicht IT FIRST B.V. slechts tot levering nadat afnemer de aanvaarding van de aanbieding schriftelijk heeft bevestigd en zich akkoord heeft verklaard met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van IT FIRST B.V.. Daarnaast geldt dat opdrachten voor IT FIRST B.V. niet eerder bindend zijn dan nadat zij door IT FIRST B.V. schriftelijk zijn bevestigd en afnemer zich akkoord heeft verklaard met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van IT FIRST B.V..

Alle aanbiedingen in brochures, mailings, advertenties, e.d. zijn (derhalve) voor IT FIRST B.V. geheel vrijblijvend.


2.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


2.4 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


2.5 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de wederpartij hierover inlichten.


2.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


2.7 De overeenkomst tussen ons en een wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.


2.8 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.3. Annulering en opzegging

3.1 Een eenmaal aanvaarde aanbieding of aangegane overeenkomst kan door afnemer niet worden opgezegd zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van IT FIRST B.V..


3.2 Indien IT FIRST B.V. haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft, dan zal dit zijn op de uitdrukkelijke voorwaarde dat afnemer IT FIRST B.V. de schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van 20% van de overeengekomen koop prijs en met de overeengekomen verkoopprijs als maximum.


3.3 Tenzij contractueel anders bepaald kan een overeenkomst voor bepaalde tijd door wederpartij niet tussentijds worden opgezegd. De overeenkomst wordt na de looptijd stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst twee kalendermaanden voor het einde van de looptijd is opgezegd. Zodra de initiële looptijd van de overeenkomst geëindigd is, kan er worden opgezegd tegen de eerste van de maand met in acht name van één kalendermaand. Indien de Wet van Dam van toepassing is, geldt de daaruit voortvloeiende opzegtermijn.


3.4 Indien de overeenkomst tussentijds conform contract wordt opgezegd door de wederpartij, hebben wij recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er in overwegende mate feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook na betaling onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.


3.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met de wederpartij, na voorafgaande betaling, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.


3.6 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.


3.7 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt

b. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen.

c. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


3.8 Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.4. Prijs

4.1 Alle prijzen welke door IT FIRST B.V. worden vermeld zijn ‘netto prijzen’ af magazijn van IT FIRST B.V., exclusief omzetbelasting, verpakking en transportkosten en andere opslagen of heffingen welke in verband met een overeenkomst en de uitvoering daarvan door de overheid of derden zijn of kunnen worden opgelegd.


4.2 Door IT FIRST B.V. verleende kortingen gelden steeds van de netto prijzen. Indien na datum van aanbieding een of meerdere kostprijs factoren een wijziging ondergaan door enige overheidsmaatregel of onvoorziene omstandigheden zoals o.a. wisselkoers veranderingen, dan is IT FIRST B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Voor alle orders wordt een bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht van minimaal € 10,- Alle prijzen zijn exclusief de kosten van implementatie, installatie en bedrijfsklare opstelling. Druk en zetfouten voorbehouden.5. Levering

5.1 Behoudens het bovenstaande zijn leveringen franco huis voor ieder adres in Nederland. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.


5.2 Afnemer is verplicht mede te werken aan de aflevering van de door hem gekochte producten en deze in ontvangst te nemen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de producten bestemd voor afnemer het magazijn van IT FIRST B.V. hebben verlaten.


5.3 Tenzij een vertraging in de aflevering een gevolg is van overmacht aan de zijde van IT FIRST B.V. is afnemer bevoegd IT FIRST B.V. indien de leveringstermijn met twee maanden is overschreden bij aangetekend schrijven een termijn van veertien dagen te stellen om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Slechts indien IT FIRST B.V. na verloop van bovenbedoelde termijn anders dan door overmacht de producten niet heeft geleverd, is de afnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te annuleren.


5.4 Overschrijding van bovenvermelde termijnen door welke oorzaak ook, zal afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke van hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij afnemer bewijst dat deze zaak te wijten is aan opzet of grove schuld van IT FIRST B.V..6. Betaling

6.1 De totale koopsom van de gekochte producten dient door afnemer contant, dan wel per giro of bankoverschrijving te worden voldaan voorruit of bij aflevering, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeend of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat afnemer daarop onder zichzelf beslag legt.


6.2 Voor leveringen onder rembours worden aan afnemer minimaal € 15,- per zending in rekening gebracht of hoger indien de kosten van inning van het te betalen bedrag hoger zijn. Afnemer kan een verzoek indienen, tot het verkrijgen van leveringen van producten op krediet. De kosten voor het aanvragen van een kredietlimiet ad € 25,- zullen afnemer in rekening worden gebracht. Indien een kredietverzekering op afnemer kan worden afgesloten, kan een betalingstermijn worden overeengekomen.


6.3 Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen kan deze nooit meer bedragen dan 30 dagen na de factuurdatum . Afnemer zal er zorg voor dragen dat deze termijn niet wordt overschreden en aanvaard ingeval van overschrijding de daaruit voortvloeiende kosten. Bij niet tijdige betaling is afnemer zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente over de totale koopsom, ter hoogte van 2,5 % boven het officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, met een minimum van 1% per maand, vooruit verschuldigd voor elke periode van 30 dagen of maand welke heeft aangevangen onmiddellijke na afloop van de betalingstermijn, tot volledige betaling van de geleverde producten is geschied.


6.4 In geval van betalingsverzuim van de afnemer, heeft IT FIRST B.V. het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de eigen extra administratiekosten, van ten minste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,- te verhalen.


6.5 Geen enkele betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet als de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.7. Eigendomsvoorbehoud/uitgestelde leveringsverplichting

7.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van IT FIRST B.V. totdat volledige betaling van al hetgeen afnemer aan IT FIRST B.V. uit hoofde van alle tot dan toe verrichte leveringen van producten en/of diensten verschuldigd is, heeft plaatsgevonden.


7.2 Afnemer is niet gerechtigd, producten die nog niet volledig zijn betaald door enige overeenkomst of handeling aan derden in eigendom te doen overgaan, of met betrekking tot deze producten door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woord, te verschaffen.


7.3 Overtreding van deze op afnemer rustende verplichting houdt jegens IT FIRST B.V. een onrechtmatige daad in. Afnemer geeft zich er hierbij uitdrukkelijk rekenschap van dat dit onder meer inhoudt dat IT FIRST B.V. gerechtigd is volledige schadevergoeding te vorderen; met inbegrip van alle kosten verbonden aan juridische bijstand.


7.4 Bij overtreding hiervan wordt de koopsom terstond ten volle opeisbaar, onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel en met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten op de door IT FIRST B.V. geleverde producten, materialen en/of diensten en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken.8. Productevaluatie

8.1 Producten welke ter evaluatie aan afnemer zijn verzonden, blijven te allen tijde eigendom van IT FIRST B.V.. Zij dienen binnen de overeengekomen termijn in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van afnemer.


8.2 Indien de hierboven bedoelde producten niet na de overeengekomen evaluatieperiode zijn geretourneerd worden zij geacht te zijn gekocht voor de normale prijs zoals vermeld in de prijslijst en zal een factuur worden verzonden , welke terstond en zonder enige aanspraak op een betalingstermijn dient te worden betaald.9. Reclames

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 12, moeten reclames over vastgestelde gebreken en afwijkingen aan geleverde producten uiterlijk binnen 48 uur na aflevering bij afnemer, aan IT FIRST B.V. worden gemeld. Daartoe dienen producten door afnemer te worden geïnspecteerd bij aflevering.


9.2 Afnemer dient de afwijkende of gebrekkige producten in de originele verpakking voor IT FIRST B.V. te bewaren en IT FIRST B.V. in de gelegenheid te stellen zich van de juistheid van de gebreken of afwijkingen te overtuigen. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de afwijkingen of gebreken zich eerst op een later tijdstip tijdens een eventuele garantieperiode openbaren.


9.3 Indien de geleverde producten gebreken vertonen als hierboven bedoeld, heeft afnemer uitsluitend recht vervanging of reparatie van producten te verlangen, zulks ter beoordeling van IT FIRST B.V.. Het recht op vervanging of reparatie vervalt als afnemer niet aan een van zijn verplichtingen heeft voldaan.10. Retourzendingen

10.1 Voor alle retourzendingen moet een RMA nummer worden aangevraagd. Retourzendingen zonder RMA nummer vermeld op de buitenkant van de verpakking, worden niet geaccepteerd en worden op kosten van de afnemer geretourneerd.


10.2 Producten welke door afnemer verkeerd zijn besteld kunnen tot maximaal 8 werkdagen na levering, o.v.v. RMA nummer, worden geretourneerd aan IT FIRST B.V., indien deze om welke reden dan ook niet mochten voldoen. Producten dienen zich altijd in originele onbeschreven en onbeplakte (nieuw)staat te bevinden, tenzij anders vermeld in de RMA bevestiging. Indien blijkt dat het toch een geopend artikel betreft en de verpakking dusdanig beschadigd is zal er een restock-fee van 40% worden doorberekend. Uw persoonlijke RMA nummer heeft een geldigheidsduur van max. 8 werkdagen. Daarna zal de aanvraag vanzelf gesloten worden en kunnen de goederen ook niet meer retour onder dit nummer. Voor defecte producten dient een RMA nummer aangevraagd te worden bij IT FIRST B.V. onder opgave van productnaam, bestelnummer en factuurnummer. Voorwaarden voor terugzending van defecte producten zijn dat deze zich in de originele staat bevinden, in de originele verpakking worden teruggestuurd, een duidelijke omschrijving van de klacht of defect is bijgevoegd en een kopie van de originele pakbon wordt meegezonden.


10.3 Bij reparaties buiten de garantieperiode wordt altijd een opgave van de reparatiekosten gegeven en alleen na goedkeuring de reparatie uitgevoerd.11. Risico

11.1 Het risico van de door afnemer bestelde producten (goederen en/of diensten) berust bij afnemer met ingang van het tijdstip waarop de producten het magazijn van IT FIRST B.V. hebben verlaten dan wel overeengekomen zijn, te zijn geleverd.


11.2 Afnemer dient dan ook zorg te dragen voor een eventuele verzekering van de goederen, vanaf het moment dat deze voor hem bestemde of in opdracht van hem elders te leveren producten, het magazijn van IT FIRST B.V. hebben verlaten.12. Garantie

12.1 De door IT FIRST B.V. geleverde producten worden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, gedurende een periode van 12 maanden na aflevering uitsluitend gegarandeerd tegen materiaal en fabricage fouten.

De garantie houdt uitsluitend in dat IT FIRST B.V. voor haar rekening gebreken aan producten zal herstellen of producten zal vervangen, zulks ter beoordeling van IT FIRST B.V..


12.2 iedere aansprakelijkheid van IT FIRST B.V. voor schade ontstaan door gebruik of niet-gebruik van producten van IT FIRST B.V., is uitgesloten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid zoals vallen, stoten, verkeerd aansluiten, binnendringende vloeistoffen, enig na de aflevering van buiten komend schadeveroorzakend evenement, door derden niet geautoriseerde aangebrachte wijzigingen of gepleegd onderhoud en het zonder toestemming van IT FIRST B.V. koppelen van de producten aan, of installeren in niet daarvoor bestemde apparatuur.


12.3 Indien IT FIRST B.V. ter voldoening van haar garantieverplichting nieuwe producten, apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze producten alle bepalingen van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn en geldt voor de nieuwe producten de garantietermijn van de vervangen producten.


12.4 Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft IT FIRST B.V. van haar garantieverplichtingen alsmede van alle verplichtingen die daarmee samenhangen.


12.5 Indien producten door IT FIRST B.V. van een toeleverancier worden betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing van welke afnemer verklaart vóór aflevering door IT FIRST B.V. kennis te hebben genomen.


12.6 IT FIRST B.V. aanvaardt geen verderstrekkende aansprakelijkheid dan waartoe diens leverancier jegens IT FIRST B.V. is gehouden en is tot geen enkele schadeloosstelling verplicht. Op gebruikte producten welke eventueel door IT FIRST B.V. worden geleverd is geen enkele garantie van toepassing, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen. IT FIRST B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door haar geleverde gebruikte producten en is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.


13. Aansprakelijkheid levering roerende zaken en verstrekte adviezen/andere diensten

13.1 Onverminderd de verplichting van IT FIRST B.V. tot reparatie of vervanging van de geleverde producten binnen de overeengekomen garantietermijn en in de gevallen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden vermeld zal IT FIRST B.V. nimmer verplicht zijn schade, daaronder begrepen bedrijfs- en/of gevolgschade, in welke vorm dan ook door afnemer of derden geleden ten gevolge van gebreken of niet tijdige levering te vergoeden, voor zover de schadevergoeding een hoger bedrag beloopt dan het factuurbedrag dat op het betrokken onderdeel van de geleverde producten betrekking heeft.


13.2 IT FIRST B.V. is slechts dan gehouden overeenkomstig dit artikel schade te vergoeden, indien deze schade te wijten is aan grove schuld of opzet van IT FIRST B.V.. IT FIRST B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke afnemer lijdt indien de door IT FIRST B.V. opgegeven specificaties niet of niet geheel juist blijken te zijn. Deze specificaties zijn niet meer dan een richtlijn. De betreffende fabrikanten behouden zich steeds het recht voor deze zonder voorafgaand bericht te wijzigen waarmee afnemer zich bekend en uitdrukkelijk akkoord verklaart.


13.3 Op door toedoen van werknemers van IT FIRST B.V., danwel door toedoen van derden welke IT FIRST B.V. in het kader van de gesloten overeenkomst met opdrachtgever/afnemer inzet, ontstane schade is het eerste lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.


13.4 Afnemer/opdrachtgever vrijwaart IT FIRST B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake door deze derden geleden schade in welke vorm dan ook welke op enigerlei wijze in verband staat met door IT FIRST B.V. geleverde producten.


13.5 Ten aanzien van door IT FIRST B.V. verstrekte adviezen geldt uitdrukkelijk dat deze te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis betreft. Uitdrukkelijk behoudens opzet danwel grove schuld/grove nalatigheid kan IT FIRST B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook welke mocht voortvloeien uit of verband houden met door IT FIRST B.V. verstrekte adviezen c.q. andere diensten.14. Geheimhouding

Iedere partij zal alle informatie die door een der partijen wordt verstrekt, geheim houden en niet aan derden bekend maken zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Vertrouwelijke informatie zal alleen aan die werknemers bekend worden gemaakt, die direct betrokken zijn bij de offerte en/of de overeenkomst of het gebruik van de producten en/of programmatuur.15. Overmacht

15.1 IT FIRST B.V. is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.


15.2 Onder meer gelden vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmogelijkheden en werkstakingen uitdrukkelijk als overmacht. Voor zover IT FIRST B.V. haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft afnemer de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen koopsom niet te betalen.


15.3 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd of kan worden nagekomen.


15.4 Afnemer dient voor het geleverde deel van de overeenkomst niet vallende onder overmacht de overeengekomen betalingstermijn in acht te nemen. Voorts zal afnemer geen schadevergoeding als bedoeld in artikel 3 verschuldigd zijn, voor het door overmacht van IT FIRST B.V. niet geleverde.16. Ontbinding

16.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met IT FIRST B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.


16.2 Indien enige omstandigheid ingevolge het vorige lid van dit artikel zich voordoet, heeft IT FIRST B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd alle haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke IT FIRST B.V. ten laste van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.17. Wijziging algemene voorwaarden

17.1 Wijzigingen in deze algemene levering en betalingsvoorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven.


17.2 Voor de nietige / vernietigde bepaling treedt de meest Wettelijke bepaling welke met de betreffende bepaling het meest in overeenstemming is, in de plaats indien overeenstemming over een vervangende regeling ingevolge het derde lid van dit artikel niet wordt bereikt.


17.3 Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van IT FIRST B.V. rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.18. Forum- en rechtskeuze

18.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen IT FIRST B.V. en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door IT FIRST B.V. met een afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen ter beoordeling aan de rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd; met inbegrip van voorlopige voorzieningen.


18.2 Op alle door IT FIRST B.V. met toepassing van deze algemene levering en betalingsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.


Download deze pagina als PDF.